Dr Lars Spangsberg

.Husläkare, Allmänläkare och Privatläkare Lars Spangsberg tar emot på Roskildegatan 4 i Helsingborg. Nära till busshållplats och parkeringar.

Patientsäkerhetsberättelse för 2019

Under 2019 har Dr Spangsbergs mottagning fortsatt jobbat målinriktat med att öka samverkan med sjukhusen och privata specialister i Helsingborg, Ängelholm, Lund och Malmö. Detta arbete är en förlängning av den strategi som utformats mellan 2010 till 2019 i syfte att stärka samverkan mellan de vårdproducerande enheterna för att stärka patienternas säkerhet.

Under 2010 kommer vi att fortsätta patientsäkerhetsarbetet med huvudfokus på att epikriser når berörda vårdgivare.
Viktigaste åtgärd under 2019 för att stärka patientsäkerheten har varit att utlämna visitkort till patienter med texten:

Patientinformation – För att öka din trygghet som patient tillråder vi att du vid inläggning på sjukhus eller annan specialistvård lämnar detta visitkort. Påtala att informationen vidareförmedlas.”  

Patientsäkerhetsarbetet, med fokus på kontinuitet, har prioriterats ytterligare genom ökad telefonkontakt som uppföljning av patientbesök eller händelser på sjukhus eller andra sjukvårdsinstanser. Eventuella risker har identifierats med hjälp av tät dialog med patienten gällande kvalité på övriga vårdinstanser.

Under 2019 har vi lyckats öka dialogen med hemsjukvården genom dagliga telefonkontakter med patientansvarig distriktssköterska där dialog förs kring patientens symptom/situation samt eventuella risker och komplikationer.

Dr Spangsberg har under 2019 agerat bollplank för patienters eventuella synpunkter och klagomål gällande patientsäkerhet i hela sjukvårdskedjan. I detta forum eftersträvar vi också nära kontakt med anhöriga såväl vid mottagningsbesök, hembesök som telefon/brevmeddelande.

Vid tidsbeställning på telefon kan vi även ordna akut tid samma dag.

Sammanfattningsvis har vi etablerat ett ökat samarbete genom tätare dialog mellan privata vårdinstanser och involverade sjukhus-kollegor. Ett resultat och arbete som kräver fortsatt starkt fokus för att bibehålla kvalité ur patientsäkerhetssynpunkt.